مناجات علامه حسن زاده آملی

بحقیقت برو و بگو آمدم

 

اگرگفتند اینجا چرا آمدی بگو :

بکجاروم و بکدام در روکنم “این ره است و دگر دوم ره نیست —– این درست ودگردوم در نیست”

اگر گفتند به اذن کی امدی بگو:

شنیدم: “برضیافتخانه فیض نوالت منع نیست —– در گشاده است و صلادرداده خوان انداخته”

اگرگفتند تابحال کجابودی بگو:

راه گم کرده بودم

اگرگفتند چی آوردی بگو:

اولا:

 

دل شکسته که از شما نقل است:”درکوی ما شکسته دلی میخرند و بس —– بازار خودفروشی از آن سوی دیگراست”

ثانیا :

“جزنداری نبود مایه دارایی من —– طمع بخششم از درگه سلطان من است”

وثالثاً:

الهی آفریدی رایگان،روزی دادی رایگان،بیامرز رایگان،توخدایی نه بازرگان

اگرگفتند برونش کنید بگو:

“نمیروم زدیار شما بکشوردیگر —– برون کنید ازاین در درآیم ازدردیگر”

اگرگفتند این جراٌت راازکه اموختی بگو:

ازحلم شما.

اگرگفتند قابلیت استفاضه نداری بگو:

قابلیت را هم شما افاضه میفرمایید.

بازاگرازتواعراض نمودند بگو:

“به والله به بالله به تالله —– بحق ایه نصر من الله” “که مو ازدامنت دست برندیرم —– اگرکشته شوم الحکم الله”

اگرگفتند مذنبی بگو:

اولا ٌ:

شنیدم شما غفارید

ثانیاٌ:

من ملک نیستم آدم زاده ام

و ثالثاٌ:

“ناکرده گنه دراین جهان کیست بگو —– آنکس که گنه نکرده و زیست بگو” “من بدکنم و توبدمکافات دهی —– پس فرق میان من و تو چیست بگو”

اگرگفتند این حرفهاراازکجا یادگرفتی بگو:

“بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود —– اینهمه قول و غزل تعبیه درمنقارش”

اگرگفتند چه میخواهی بگو:

جزتوماراهوای دیگرنیست —– جزلقای توهیچ درسرنیست

بر گرفته از سایت سمت خدا

(علی دوست شما ) نظر
 
/ 0 نظر / 4 بازدید