دلبری برگزیده ام که مپرس

اینجا......
_ (۱)._._1.jpg

 

 

 

اینجـــا ایران اَست!

اینجــا (جمهـوری اســلامــﮯ ) اَسـت !

اینجـا یک استثنـا اَسـت !

اینجــــا "سیـد علــﮯ"دارَد!

اینجـا ما میمیـریم بـرای امـاممـان!

اینجـا عشــق تکـرار میشوَد !

اینجـا بـــﮧ کـوری چشـم (ایـالت عیش) ، (ولایـت عشق)است.

رهبرا...!

شاید از حـادثـــﮧ مــﮯترسیدیم..!

تو بــﮧ مـا جـرات طــوفان دادی . . .

/ 0 نظر / 26 بازدید